ULM PILOOT WORDEN

ULM LICENTIE VERKRIJGEN

Wil je ULM-piloot worden? Vliegen is een passie dat een strikte opvolging van de wetgeving vereist.

Alle informatie over het verkrijgen van uw brevet vind je op de site van het Directoraat-Generaal Luchtvaart oftewel DGLV.

DE PROCEDURES:

Voor het verkrijgen van de oefenvergunning

Je moet minstens 16 zijn en dient volgende documenten aan het DGLV te bezorgen:

 • Een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, uitgereikt minder dan een maand geleden en met de vermelding "ten behoeve van een openbaar bestuur".

 • Voor een minderjarige aanvrager: een geschreven toelating van zijn wettelijke vertegenwoordiger wiens handtekening moet gelegaliseerd zijn.

 • Een fotokopie van het geneeskundig attest (klasse 4) , opgesteld na een medisch onderzoek bij een erkende luchtvaartgeneesheer (*), waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan de voorgeschreven eisen inzake lichaams- en geestesgeschiktheid. De geldigheid van dit attest is 5 jaar voor piloten jonger dan 40 jaar, 2 jaar voor piloten ouder dan 40 jaar.

 • 2 pasfoto's

 • Het betalingsbewijs voor de oefenvergunning en het persoonlijk vliegboek. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de index. Uw club zal u dit bedrag en de naam van de begunstigde mededelen.

Deze documenten moeten naar het volgend adres opgestuurd worden :

Service public fédéral Mobilité et Transports
Centre Communication Nord, 2e étage
Rue du Progrès 80, bte 5
1030 Bruxelles

De heffing (exacte bedrag aan te vragen via e-mail ) moet gestort worden op rekening : BE51 6792 0060 2262.

Deze "oefenvergunning" is geldig voor een periode van maximum 24 maanden, aanvangend op de datum van het medisch attest. Het is hernieuwbaar voor dezelfde periodes.

WAT MAG JE MET DE OEFENVERGUNNING DOEN?

De toelating tot het oefenen aan boord van een ultralicht motorluchtvaartuig geeft je de toelating om:

 • dubbelbesturingsvluchten uit te voeren met je instructeur

 • lokale vluchten uit te voeren als enige inzittende onder toezicht van een instructeur. Onder "lokale vluchten" verstaat men vluchten rond en met zicht op het vliegveld of ULM terrein.

 • als enige inzittende, met toelating van de moniteur, overlandvluchten uit te voeren op voorwaarde over een ervaring van twee overlandvluchten in dubbelbesturing te beschikken.

VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN ULM BREVET

Na uw training zal je volgende examens moeten afleggen:

 • Het examen over de luchtvaartwetgeving en -reglementering dat deel uitmaakt van het examen voor het bekomen van de vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen, van helikopters of bestuurder van vrije ballon

 • Ten overstaan van een examinator het bewijs geleverd hebben van de theoretische kennis (aerodynamica, meteorologie, techniek van het vliegen) en de praktische vaardigheden.

HET PRAKTIJKEXAMEN

Voor het praktisch gedeelte moet je, alleen aan boord, tijdens één of meerdere vluchten de volgende proeven uitvoeren:

 • een overlandvlucht tussen twee punten op een afstand van minstens 35 km

 • 10 keer opstijgen en keer 10 landen.

 • landen op minder dan 20 meter van een doel

 • landen op minder dan 30 meter van een doel, met de motor op traagloop

 • overtrek (enkel voor ULM)

Van zodra je in het bezit bent van je "toelating tot besturen" mag je als enige inzittende vliegen.

PASSAGIERS MEENEMEN?

Om een passagier mee te mogen nemen moet je:

 • 30 uren als enig inzittende uitgevoerd hebt (10 uren voor de houders van een geldige vergunning van privaat bestuurder van vliegtuigen)

 • ten overstaan van een moniteur, die er melding van maakt in het vliegboek van betrokkene, bewijzen dat je over de vereiste bekwaamheid beschikt.